Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Nástavba na budově základní školy realizovaná z konstrukčního systému DEKPANEL

Zveřejněno: 1. 2. 2023
Ing. Jiří Macura
Stavebniny DEK a.s., konzultační technik pro pobočku Opava
Všechny články autora

DEKPANEL je stěnový konstrukční systém z masivních šroubovaných dřevěných panelů. Hlavní výhodou je rychlost výstavby. Panely jsou přesně opracovány na plošném CNC obráběcím centru a následná montáž na stavbě je velmi rychlá. Další výhodou je úspora vnitřního obytného prostoru. V porovnání se zděnými stěnami má DEKPANEL menší tloušťku. Samotný panel je difúzně otevřený. Panely s označením F jsou opatřeny vzduchotěsnicí fólií, která je vložena mezi vrstvy prken při výrobě panelu. Při výrobě panelu není používáno žádné lepidlo ani jiné chemické přípravky, rostlé dřevo je obnovitelnou stavební hmotou.

V tomto článku se zaměříme na řešení nástavby objektu ZŠ a MŠ v obci Suché Lazce na Opavsku. Vedení školy potřebovalo novou hernu a nabízela se nástavba na ploché střeše s napojením do původního krovu (Obr. 1). Architekt pro své řešení zvolil variantu montované dřevostavby ze systému DEKPANEL.

Při návrhu nástavby architekt využil konzultaci technika ATELIERU DEK. S podrobnějšími informacemi o využití systému DEKPANEL se do konzultace zapojil Ing. Uherka z divize DEKWOOD společnosti STAVEBNINY DEK. Na základě výkresové dokumentace (Obr. 2,3,4) Ing. Uherka následně navrhl rozdělení nosné konstrukce na jednotlivé panely a zpracoval výrobní dokumentaci. Označení použité ve výrobní dokumentaci se pro orientaci při montáži přenese ve výrobě na panely.

Při realizaci se panely osazují pomocí jeřábu. Konstrukce je stabilní po spojení všech částí (Obr. 5). Panely se uchycují k podkladu ocelovými úhelníky. Během montáže se pro zajištění stability jednotlivých celků používají rozpěrné tyče, které se po sestavení a spojení konstrukce demontují. Připravenost stavby před montáží je velmi důležitá. Při složení panelů na stavbě je třeba dodržet pořadí, v jakém budou zvedány do své polohy a usazovány do konstrukce (Obr. 6).

Před montáží panelů bylo třeba připravit podklad. Nejprve se odstranila skladba ploché střechy a atika. Stropní deska se po odstranění skladby střechy provizorně zakryla. Následně se provedlo zaměření původního stavu a vytyčení nového betonového věnce v části ploché střechy pro usazení panelů. Nástavba se prováděla na ploché střeše a částečně zasahovala do prostoru zakrytého šikmou střechou na dřevěném krovu. Do původního krovu se nezasahovalo až do dne montáže. Den před realizací si pracovníci zaměřili půdorys a výškově usadili ocelové úhelníky (Obr. 7). Výškový rozdíl mezi podlahou půdy a betonovou deskou ploché střechy byl přibližně 0,5 m.

Všechny panely dodané na stavbu měly tloušťku 81mm. Použily se 4 varianty panelů:

  • vnější bez pohledové úpravy DEKPANEL D 81 F,

  • vnější pohledové s biodeskou DEKPANEL D 81 BF,

  • vnitřní bez pohledové úpravy DEKPANEL D 81,

  • vnitřní s povrchovou úpravou DEKPANEL D 81 B.

Panely se začaly usazovat od prostor pod šikmou střechou. Před montáží se odkryla část střechy, odstranilo bednění a vyřezaly krokve (Obr. 7). První panely se osazovaly pod část střechy, která se neodstraňovala. Bylo tedy třeba je namontovat manuálně. Výškově se poloha panelů vymezila plastovými podložkami . Do vytyčené půdorysné polohy se k podkladu připevnily ocelové úhelníky 90x105x105 s prolisem. Na zdivu a na betonovém podkladu se panely usadily do výplňové malty Fermacell (Obr. 8). Následně se panely k úhelníkům ukotvily vruty do dřeva RAPI-TEC 5x50/45. Ve svislé poloze se panely zajistily provizorními rozpěrnými tyčemi (Obr. 9). Po vzájemném spojení panelů ve svislých spárách do přiměřeně stabilních celků se rozpěrné tyče odstranily a použily se pro montáž dalších panelů.

Po usazení panelů pod šikmou střechou se výškově zaměřila spodní hrana panelu zasahujícího nad plochou střechu (Obr. 10) a podle ní se s pomocí nivelačního přístroje usadily dočasné podložky z latí (Obr. 11) pro další panely. Po usazení panelů na původní ploché střeše do výplňové malty a po jejich ukotvení ocelovými úhelníky se podložky z latí odstranily.

Přesnost vytyčení polohy panelů je důležitá, protože v panelech jsou výřezy pro osazení pozednic a vrcholové vaznice. Pokud by panely nebyly ve stejné výšce, nešlo by usadit vaznice a pozednice do vyřezaných otvorů v panelech a sesadit jednotlivé části krovu. Spoje pro usazení krokví jsou připraveny na CNC obráběcím stroji a pokud by panely nebyly dobře usazené, tak spoje do sebe nezapadnou.

Montáž panelů v části původního krovu proběhla bez problému z podlahy půdy. Při montáži na ploché střeše se pracovníci museli z vnější strany pohybovat na lešení (Obr. 12). Montáž chvílemi komplikoval silnější vítr, který se opíral do panelů. Na hrany panelů se před spojením nalepila vzduchotěsnicí pěnová páska tl. 5 mm (Obr. 13).

Před položením pozednic a vaznice se provedla kontrola polohy panelů. Krokve se na pozednici a vaznici napojovaly svými tvarovanými konci do vyfrézovaných rybinových kapes (Obr. 14, 15). Následně se provedl záklop z OSB desek do napojení úžlabí s původním krovem (Obr. 16, 17).

Na novém krovu se realizovala střešní skladba s nadrokevní izolací, obvodové stěny se zateplovaly kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty. Na nové i původní střeše se provedla krytina z lakovaného pozinkovaného plechu.

Projektant nástavby nás nechal nahlédnout i do požárně bezpečnostního řešení. Jak plyne z následujícího textu, požární vlastnosti dřevěných panelů byly plně vyhovující pro splnění požadavků plynoucích z toho, že objekt je zařazen dle vyhlášky 460/2021 Sb. do kategorie staveb II. Jedná se o stavby, ve kterých se nachází prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob.

Nově využité podkroví bude sloužit pro osoby 6-ti let věku a starší. Hodnocené nově vytvořené prostory sloužící pro mimovýukové aktivity budou tvořit jeden požární úsek. Nové stěny oddělující řešený prostor od půdy budou provedeny z panelů DEKPANEL s požární odolností min. EI 30 DP3. SDK podhled střešní konstrukce bude zajišťovat požární odolnost REI 30. Dveře do půdního prostoru budou s požární odolností EW 15 DP3-C. Obvodová stěna bude tvořena panely DEKPANEL vykazujícími požární odolnost REI 30 DP2.

Střešní plášť dle čl. 8.15.4 b) ČSN 73 0802 není požárně otevřenou plochou a odstupová vzdálenost se od něj nestanovuje. Odstupové vzdálenosti od otvorů v obvodových stěnách byly určeny výpočtem z hustoty tepelného toku v souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. Odstup v přímém směru u oken v obvodové stěně je 1,32m a u sdružených oken je 1,89m. V požárně nebezpečném prostoru neleží žádné stavební objekty. Požárně otevřené plochy neleží v požárně nebezpečném prostoru stavebních objektů okolní zástavby.

Závěrem se chci zmínit, že pro uvedenou nástavbu školy je systém DEKPANEL nejvhodnější variantou. Během prací nesmělo dojít k zatečení do budovy. Odkrytí původního krovu se provedlo v den montáže ráno a odpoledne se provedl záklop střechy. Další den se provedla parozábrana s tepelnou izolací a laťováním. V následujích dnech se namontovala krytina. Hlavní výhodou konstrukčního systému DEKPANEL je časová úspora při výstavbě a získání větší užitné plochy v porovnání se zděným systémem staveb se stejnou zastavěnou plochou a stejnými tepelně izolačními vlastnostmi.

Rád bych poděkoval projektantovi i zhotoviteli za příležitost sledovat zajímavou realizaci. Děkuji také za poskytnutou projektovou dokumentaci.

Autor projektu: Ing. arch. Petr Mlýnek

Autor požárně bezpečnostního řešení: Ing. Pavel Beran

Zhotovitel nosné konstrukce a střechy: Pokrývačství Duda - Václav Duda

Partneři programu