Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Realizace šikmé střechy s nadkrokevním systémem TOPDEK a s prostupujícími krokvemi mezi interiérem a exteriérem

Zveřejněno: 18. 9. 2020
Článek byl publikován v DEKTIME 09/2020

Efektivní využití všech výhod nadkrokevní skladby vyžaduje dodržení několika základních konstrukčních zásad. Ing. Svoboda ve svém článku v DEKTIME 07/2020 ukázal, jak je pro nadkrokevní skladbu důležité souvislé bednění. Ing. Koubek se zabývá požadavky na řešení konstrukce krovu.

autor
Autor:
Ing. Libor Koubek
Stavebniny DEK a.s., Konzultační technik, působí na pobočce Praha Stodůlky

Nadkrokevní skladba střech je mezi technickými řešeními DEK zařazena již od roku 2004. Vžil se pro ni název TOPDEK. V příručkách, katalozích skladeb a také v elektronické Stavební knihovně DEK je specifikováno několik variant provedení této skladby. Naši technici při sledování a vyhodnocování realizací nadkrokevních skladeb z materiálů DEK získali velké množtví poznatků a zkušeností. Potvrdily se nesporné výhody skladeb TOPDEK:

 • práce shora na bezpečném podkladu bez rizika propadnutí;
 • realizace parozábrany na celoplošném tuhém bednění; to zvyšuje šance na její kvalitní provedení, celistvost a trvanlivost;
 • pro parozábranu lze použít svařitelné asfaltové pásy; díky tomu je dům brzy po zahájení prací na střeše chráněn před srážkami;
 • tepelná izolace není přerušena krokvemi;
 • pro tepelněizolační vrstvu lze použít tuhé desky z pěnového plastu; na nich se snadno a spolehlivě realizuje doplňková hydroizolační vrstva.

Efektivní využití všech výhod vyžaduje dodržení několika základních konstrukčních zásad.

Ing. Svoboda ve svém článku v DEKTIME 07/2020 ukázal, jak je pro nadkrokevní skladbu důležité souvislé bednění. Já se zastavím u další zásady, která se týká provedení konstrukce krovu. Krov má končit na pozednicích tak, aby parozábrana střechy mohla bez komplikací navázat na vzduchotěsné svislé konstrukce obálky stavby (obr. 4 a 5). Krokve by neměly procházet obálkou stavby. Přesah střechy, který je u nás standardem v architektonickém vzhledu staveb se pak vytvoří podporami umístěnými nad rovinou parozábrany střechy a připevněnými ke krovu. Tato zásada je opravdu významná. Pokud ji nelze splnit, může to být důvodem k hledání jiné varianty konstrukčního řešení skladby střechy. Například u rekonstrukcí nelze jen tak odříznout konce krokví a nahradit je podporami nad parozábranou. Takový zásah změní původní statické schéma krovu, ne vždy starý krov změněné působení sil od skladby střechy snese.

Zajištění vzduchotěsnosti obálky budovy v oblasti kontaktu nadkrokevní skladby střechy s obvodovou stěnou (u okapu) je u nadkrokevní skladby s krokvemi pronikajícími do exteriéru velmi komplikované. Dá se vyřešit, ale jen za cenu velké pracnosti a pečlivosti. Ukázkou toho je novostavba zahradního domku, se kterou vás seznámím.

Domek je zastřešen pultovou střechou se sklonem 10° (obr.1). V projektu byla zvolena z katalogu Skladby a systémy DEK skladba DEKROOF 11B s hladkou plechovou krytinou spojovanou stojatými drážkami. DEKROOF 11B je skladba střechy s tepelnou izolací z PIR umístěnou nad krokvemi, systém TOPDEK. Nosná konstrukce střechy je realizována z KVH a BSH hranolů opracovaných CNC technologií (obr.2 a 3). Přesah střechy u okapu i hřebene vynáší krokev, která prochází obvodovým pláštěm z interiéru do exteriéru (obr.1).

Skutečně provedená skladba střešního pláště:

 • TiZn plechová krytina spojovaná na dvojitou stojatou drážku (falcovaná krytina),
 • mikroventilační a separační vrstva DEKTEN METAL II,
 • bednění z desek OSB P+D tl. 22 mm,
 • větraná vzduchová vrstva tl. 60 mm mezi kontralatěmi 60/60 mm,
 • doplňková hydroizolační vrstva (DHV) TOPDEK COVER PRO,
 • tepelná izolace TOPDEK 022 PIR tl. 120 mm,
 • parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva TOPDEK AL BARRIER,
 • bednění z BIO - desek tl. 19 mm v pohledové kvalitě, desky spojované na pero a drážku,
 • krov z BSH hranolů 100/180 mm v pohledové kvalitě

Krov zahradního domku byl připraven tak, že krokve nekončí u pozednice, prostupují obvodovou stěnou a nesou přesah střechy. Aby šlo provést parotěsnící vrstvu co nejtěsněji i v tomto případě, bylo nutné realizovat řešení dle schémat na obrázcích 6 a 7.

Základem řešení je těsně napojit parotěsnící vrstvu na všechny prostupujících krokve.

Asfaltový pás je potřeba z horní strany bednění „stáhnout“ na vnitřní povrch obvodové stěny. Pro tento krok se nad pozednicí bednění přeruší (obr. 8 a 9). Pro svislou část parozábrany je vytvořen mezi krokvemi pevný podklad, v našem případě z OSB desek obr.10. Následně se asfaltovým pásem důkladně opracují všechny krokve. Napojení asfaltového pásu na krokve bylo provedeno přilepením přesahu asfaltového pásu a pojištěno pomocí pásky AIRSTOP FLEX a přítlačné dřevěné lišty (obr.11 a 12). Stejným způsobem byl asfaltový pás napojen na obvodovou konstrukci, v našem případě na ŽB věnec. Po dokončení parotěsnicí vrstvy následovala pokládka dalších vrstev skladby střechy. Některé z nich jsou zachyceny na fotografiích 13 až 15. Stav po dokončení je na fotografiích 16 až 18.

ZÁVĚR:

Z uvedeného textu a fotografií vyplývá velká náročnost řešení vzduchotěsnosti obvodu střechy při použití nadkrokevní skladby na krokvích procházejících skrz obálku budovy. Je nutný zodpovědný přístup a důkladné provádění ze strany realizační firmy. V malém zahradním domku bylo třeba opracovat celkem 16 průniků krokví z interiéru do exteriéru. Je jasné, že u větší stavby bude takovýchto komplikovaných detailů násobně více. Každý detail znamená potenciální riziko netěsnosti způsobené chybou při opracování. Také je třeba si uvědomit, že v našem případě bylo použito sušené řezivo, takže riziko, že napojení parozábrany na krokve bude ovlivněna budoucím rozvojem výsušných trhlin, je poměrně malé. U krovu z běžného řeziva, který bude vysychat i po dokončení stavby, bych se do popsaného řešení nepouštěl.

Není nad to, když se krov navrhne a zrealizuje v souladu se záměrem použít nadkrokevní skladbu, tedy s krokvemi končícími nad pozednicemi a s přesahy vytvořenými z hranolů připevněných ke krovu až nad bedněním a parozábranou.

Obr.1 – Řez objektem

Obr.2 – Konstrukce krovu - 3D model

Obr.3 – Konstrukce krovu - realizace

Obr.4 – Okapová podpora přesahu střechy připevněná ke krovu nad parozábranou – systémové řešení TOPDEK

Obr.5 – Systémové řešení přesahu střechy v systému TOPDEK

Obr.6 – Princip řešení přesahu střechy s průběžnou krokví mezi interiérem a exteriérem

Obr.7 – Podmínky pro správné fungování detailu v případě průběžné krokve mezi interiérem a exteriérem

Obr.8 – Bednění z BIO - desek, příprava na propojení parozábrany

Obr.9 – Propojení svislé parozábrany mezi krokvemi s parozábranou střechy přes mezeru v bednění – ukázka z jiné stavby

Obr.10 – Pevný podklad z OSB desek pro svislou parozábranu mezi krokvemi

Obr.11 – Rozpracované napojení parozábrany z asfaltového pásu TOPDEK AL BARRIER na průběžné krokve a na ŽB věnec ve fázi rozpracovanosti

Obr.12 – Svislá část parozábrany napojená na krokve a věnec, spoj na krokvích pojištěn páskou AIRSTOP FLEX

Obr.13 – Skladba ve fázi rozpracovanosti, položená je tepelně izolační vrstva TOPDEK 022 PIR, DHV - TOPDEK COVER PRO, přišroubované kontralatě 60/60 mm ke krokvím

Obr.14 – Bednění z OSB desek jako podklad pro plechovou krytinu, včetně mikroventilační a separační vrstvy DEKTEN METAL II

Obr.15 – Pohled na plechovou krytinu

Obr.16 – Pohled na dokončený okapový přesah střechy

Obr.17 – Dokončený interiérový povrch střechy

Obr.18 – Pohled na dokončený zahradní domek

Partneři programu