Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

DIMENZOVÁNÍ POVLAKOVÝCH HYDROIZOLACÍ STŘECH Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ A SYNTETICKÝCH FÓLIÍ

Zveřejněno: 14. 1. 2024
Ing. Luboš Káně, Ph.D.
DEK a.s., technický ředitel
Všechny články autora
Ing. Zdeněk Plecháč
DEK a.s., technik pro divizi
Všechny články autora

Koncem roku 2023 Česká hydroizolační společnost ČSSI po mnohaletém úsilí vydala směrnici ČHIS 07 hydroizolační technika - Povlakové hydroizolace. Tato směrnice modernizovala a rozvedla informace obsažené v normě ČSN P 73 0606. Záměry tvůrců směrnice ČHIS 07 směřovaly k popisu a klasifikaci hydroizolačních materiálů a k metodice jejich výběru do hydroizolačních povlaků dle vnějších vlivů a dle požadavků na spolehlivost. V první etapě se řešily povlaky z asfaltových pásů a ze syntetických fólií pro střechy.

ČHIS ČSSI se dlouhodobě snaží podporovat kvalitní a spolehlivá řešení ochrany staveb před nežádoucím působením vody a vlhkosti. V roce 2012 vydala směrnici 01. Směrnice se inspirovala normou ČSN P 73 0600 z roku 2000. Ta řeší globální pohled na navrhování ochrany stavby před vodou, v němž hydroizolační konstrukce jsou vnímány jako jedna ze součástí celkového řešení. Metodika uplatňovaná v ČHIS 01 dříve než samotnou hydroizolaci řeší úpravu namáhání vodou nebo úpravu požadavků vhodnou volbou tvaru stavby, výškového uspořádání stavby nebo využití prostor nejvíce ohrožených vodou. Teprve pak podle zásad spolehlivosti hledá vhodný typ hydroizolační konstrukce. Směrnice umožňuje srovnat mezi sebou podle hydroizolační účinnosti a podle spolehlivosti různé typy hydroizolačních konstrukcí. Neposkytuje ale podrobnosti pro srovnání více materiálových variant v jednotlivých skupinách hydroizolačních povlaků.

Tvorba směrnice ČHIS 07 směřovala k podrobnějšímu porovnání hydroizolačních povlaků. Na metodice návrhu povlaků z asfaltových pásů pracovní skupina ČHIS WG 6 intenzivně spolupracovala s odborníky ze Svazu výrobců asfaltových pásů České republiky. Z této spolupráce vznikla poměrně přehledná návrhová tabulka navazující na klasifikaci hydroizolačních materiálů. SVAP tuto tabulku přijal jako podklad pro svoji odbornou činnost a pro osvětu u technické veřejnosti. Dimenzovací tabulku pro asfaltové pásy vydal ve své publikaci Abeceda asfaltových pásů. Vznikla i klasifikace hydroizolačních fólií a tabulka pro dimenzování fóliových povlaků. Odborná společnost zabývající se hydroizolačními fóliemi není v současné době aktivní, takže dimenzovací tabulku pro fólie by neměl kdo vydat.

Na půdě hydroizolační společnosti se zatím nenašla stoprocentní shoda na porovnání některých variant asfaltových a fóliových povlaků mezi sebou. Proto je Směrnice ČHIS 07 zakončena pouze klasifikací materiálů. ČHIS i SVAP ale souhlasily s tím, že kompletní metodiku dimenzování hydroizolačních povlaků střech z pásů nebo fólií vydá společnost DEK v současné podobě ve svých technických podkladech, zatímco ČHIS se soustředí na další hledání podoby metodiky vedoucí k všeobecné shodě. V dimenzovacích tabulkách tedy časem nejspíš dojde k úpravám, již nyní ale je třeba, aby se technická veřejnost s metodikou seznámila a poskytla zpracovatelům zpětnou vazbu. Podívejme se tedy do katalogu Skladby a systémy 2024 na pomůcku pro dimenzování asfaltových a fóliových povlaků střech.

Při tvorbě metodiky dimenzování a posuzování povlaků se autoři inspirovali v souboru norem DIN 18532. Směrnice ČHIS 07 se vydává s vědomím, že je třeba pokračovat v práci pracovní komise ČHIS, vytvořit metodiku, texty a tabulky pro další materiálové báze a také pro další druhy konstrukcí.

V tomto článku je zachováno číslování tabulek použité v katalogu Skladby a systémy 2024.

Kódy obvyklého použití pro asfaltové pásy lze získat z tabulky 6, kódy pro hydroizolační folie lze získat z tabulky 15. Z rozborových tabulek obsažených ve směrnici ČHIS 07 jsou v tomto článku uvedeny jen některé jako ukázka obsahu směrnice ČHIS 07 nebo příslušné kapitoly v katalogu Skladby a systémy 2024.

Dimenzovací tabulky, které zatím nejsou součástí směrnice ČHIS 07, pak podle podmínek použití, míry namáhání vodou (u střech závisí m.j. na sklonu), přístupnosti pro případnou opravu a podle nároků na trvanlivost a spolehlivost odkazují na kódy uplatněné v klasifikačních tabulkách ve směrnici ČHIS 07 a umožňují tak vyhledat vhodnou kombinaci asfaltových pásů nebo hydroizolační fólii pro plánované využití.

Vzhledem k tomu, že jsme kompletní metodiku vydali v dokumentech prodejce stavebních materiálů, mohli jsme k ní připojit i seznamy hydroizolačních materiálů z našeho sortimentu s přiřazenými kódy pro dimenzování.

Na konci článku je připojena tabulka tříd přístupnosti hydroizolací pro kontrolu a opravu a tabulka návrhového namáhání vodou dle ČHIS 01. S oběma parametry se totiž pracuje v metodice dimenzování hydroizolačních povlaků pro střechy.

V závěru je uveden příklad výběru vhodných materiálů pro povlakovou hydroizolaci technologické střechy.

Uvedená metodika čeká na ověření v každodenním užití technickou veřejností a na zpětnou vazbu.

Ukázky rozborů materiálů pro hydroizolační povlaky

TAB. 1.1.3 – 1 ÚPRAVY HMOTY A POVRCHŮ ASFALTOVÝCH PÁSŮ

TAB. 1.1.3 – 8 MATERIÁLOVÉ BÁZE A SLOŽENÍ BĚŽNĚ POUŽÍVANÝCH HYDROIZOLAČNÍCH FÓLIÍ

Přiřazení kódů dle obvyklého použití na střechách asfaltovým pásům a syntetickým fóliím

TAB. 1.1.3 – 6 OBVYKLÉ POUŽITÍ HYDROIZOLAČNÍCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ

TAB. 1.1.3 – 11 OBVYKLÉ VOLBY HYDROIZOLAČNÍCH FÓLIÍ

TAB. 1.1.4 – 1 MATERIÁLY PRO HYDROIZOLAČNÍ POVLAKY Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ

TAB. 1.1.4 – 2 MATERIÁLY PRO HYDROIZOLAČNÍ POVLAKY Z PLASTOVÝCH A PRYŽOVÝCH FÓLIÍ

Dimenzování hydroizolačních povlaků střech z asfaltových pásů nebo syntetických fólií

TAB. 1.1.5 – 1 TŘÍDY MECHANICKÉHO A TEPLOTNÍHO NAMÁHÁNÍ STŘECH

TAB. 1.1.5 – 2 OCHRANNÉ A PROVOZNÍ VRSTVY

TAB. 1.1.5 – 3 DOPORUČENÉ DIMENZOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH POVLAKŮ Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ PRO STŘECHY

TAB. 1.1.5 – 4 DOPORUČENÉ DIMENZOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH POVLAKŮ ZE SYNTETICKÝCH FÓLIÍ PRO STŘECHY

Návrhové namáhání vodou a třídy přístupnosti hydroizolací pro kontrolu a opravu dle směrnice ČHIS 01 Hydroizolační technika - Ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti

TAB. 1.1.2 – 1 STANOVENÍ NÁVRHOVÉHO NAMÁHÁNÍ VODOU – VE SMĚRNICI ČHIS TAB. Č. 2

TAB. 1.1.2 – 5 TŘÍDY PŘÍSTUPNOSTI HYDROIZOLAČNÍCH KONSTRUKCÍ Z HLEDISKA OPRAVITELNOSTI – VE SMĚRNICI ČHIS TAB. Č. 6

Příklady hodnocení přístupnosti hydroizolace střechy

Příklad výběru vhodných materiálů pro povlakovou hydroizolaci technologické střechy

Na střeše na fotografii je instalováno velké množství technologických zařízení nezbytných pro náročný provoz uvnitř budovy. Zařízení způsobují mechanické namáhání vrstev střechy, často jsou také zdrojem odraženého slunečního záření. Vyžadují přístup obsluhy a servisu. Při servisu nebo výměně dochází na povrchu střechy k manipulaci s těžkými nebo ostrými břemeny. Média k nim vedoucí procházejí množstvím prostupů skrz skladbu střechy. Na takovou střechu tedy nelze pohlížet jako na běžnou střechu s provozem. V mnohých ohledech bude klást ještě náročnější požadavky na návrh skladby vrstev a volbu materiálů. Proto SVAP inicioval zavedení pojmu technologická střecha. Pro takovou budeme v dimenzovacích tabulkách hledat vhodnou variantu hydroizolačního povlaku.

Dále je z fotografie zřejmé, že střecha je rozsáhlá. Malý sklon a velké množství překážek vede ke vzniku louží, takže návrhové namáhání vodou hodnotíme třídou NNV5. Přístupnost k hydroizolaci pro pravidelnou kontrolu a údržbu nebo pro případnou opravu, vzhledem k množství a rozmístění zařízení na střeše, hodnotíme jako R3. Provoz pod střechou vyžaduje spolehlivější řešení ochrany před vodou, proto budeme vybírat ze sloupců pro třídu požadavků 1 a z preferovaných řešení, tedy řádků podbarvených bíle, nikoli šedě.

Níže jsou uvedeny zvolené varianty ...

... z asfaltových pásů

... z fólií

Vidíme že v obou tabulkách byl prostor pro výběr více vhodných variant pro naše zadání.

Partneři programu