Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Opracování střešních oken ve skladbě DEKROOF 17-A

Zveřejněno: 10. 7. 2023
Ing. Jan Svoboda
Stavebniny DEK a.s., konzultační technik pro pobočky Svitavy, Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou
Všechny články autora

V návrzích skladeb DEK považujeme za velmi důležité zajištění vzduchotěsnosti. Proto v případě střech na krovech preferujeme použití skladeb nad krovem s bedněním, kde se parozábrana, obvykle z asfaltového pásu, realizuje shora na pevném podkladu. Kde není možné nebo vhodné použít skladbu nad krokvemi, preferujeme ve skladbě s tepelnou izolací mezi a pod krokvemi použít spodní tepelnou izolaci z tuhých PIR desek. Ty poskytují dobrý podklad pro slepení spojů parozábrany, obvykle z lehké fólie, montované zespodu. Vzduchotěsnost je důležitá nejenom v ploše, ale i v detailech. Jedním z takových detailů je bezesporu střešní okno a právě v tomto článku si přiblížíme, jak může kvalitní opracování střešního okna ve skladbě s MW mezi krokvemi a PIR pod krokvemi vypadat.

Skladba střechy a použitá střešní okna

Rekonstrukce střechy proběhla v roce 2020-2021. Střecha byla v tu dobu cca 15 let stará. Při rekonstrukci byla použita skladba DEKROOF 17-A resp. ST.8003A. Zásah do střechy se prováděl zespodu, využívala se původní DHV a krytina. Původní DHV byla provedena z lehké difúzně propustné fólie, která byla napnuta mezi krokvemi.

Při rekonstrukci se mezi krokve vložilo dodatečné bednění z hoblovaných prken, které má v našem případě zabránit vyboulení DHV při vyplňování prostoru mezi krokvemi minerální vatou a zajistit ochranu nového zateplení proti kunám. U novostaveb bednění také umožní spolehlivější spojování DHV.

Mimo vzduchotěsnosti zde byl kladen důraz také na správné napojení okna na doplňkovou hydroizolační vrstvu (DHV) a střešní krytinu. V neposlední řadě zde byla také snaha o co nejlepší zateplení okolí střešního okna. Inspiraci při montáži poskytly typové detaily ke skladbě střechy dostupné ve Stavební knihovně DEK.

Rekonstrukcí vznikla následující skladba střechy:

1) Původní pálené střešní tašky

2) Původní latě 40x60mm

3) Původní kontralatě 40x60mm

4) Původní DHV napnutá na krokvích

5) Nové bednění z hoblovaných prken tl. 20mm vložené mezi krokve pod DHV, podepřené laťkami z boku přišroubovanými ke krokvím

6) Minerální tepelná izolace Isover Unirol Profi tl. 140 mm vtlačená mezi krokve

7) Tepelněizolační desky TOPDEK 022 PIR tl. 80 mm zespodu připevněné ke krokvím

8) Parozábrana z fólie DEKFOL N AL 170 SPECIAL pracovně přichycená k PIR deskám, spoje slepené

9) KVH latě 40x60mm připevněné ke krokvím - zespodu fixují PIR desky a parozábranu (mezi nimi nevětraná vzduchová vrstva 40 mm)

10) Nosný kovový rošt (mezi ním nevětraná vzduchová vrstva 50 mm)

11) Podhled ze sádrokartonových desek Rigips RF 12,5 mm

Montáž střešních oken

Osazovala se střešní okna ROTO Designo R7. Na následujících snímcích můžeme vidět napojení střešního okna resp. límce z difuzně otevřené fólie na DHV v nadpraží, ostění a parapetu. Nedílnou součástí detailu nadpraží střešního okna je odtokový žlábek, který má vodu přitékající po DHV odvést mimo střešní okno. Žlábek se vkládá do rozstřižené DHV s napojením po vodě a přelepením vhodným typem pásky. V typovém detailu je do těchto míst doporučeno použití pásky DEKTAPE MULTI. V našem případě byla sice použita páska určená pro jiné vrstvy, ale funkčnost střechy to nijak neovlivnilo

Tepelná izolace TOPDEK 022 PIR instalovaná pod krokve byla zaříznuta v pozici budoucího ostění střešního okna. Tento úkon je poměrně náročný na přesnost a není zde prostor pro chyby. Proto doporučujeme provést nejdříve hrubé zaříznutí s větším přesahem směrem do okna a následné přesnější lokální doměření a zaříznutí na čisto.

Typový detail doporučuje pod límcem z difuzně otevřené fólie vyplnit prostor mezi laťováním izolací z PIR nebo fenolické pěny. V tomto případě byla použita fenolická pěna KOOLTHERM K5 a její vkládání do prostoru mezi latě bylo provedeno z interiéru. To bylo samozřejmě dosti komplikované, obvyklé je vložit izolaci mezi latě shora při montáži límce. Mezery kolem přířezů tepelné izolace byly vypěněny nízkoexpanzní PUR pěnou. Aby vypěnění proběhlo v dostatečné kvalitě, nesmí být mezery menší než 5mm.

Na zateplení ostění, parapetu i nadpraží střešního okna byla použita, tak jako v ploše, tepelná izolace TOPDEK 022 PIR. Z důvodu velké vzdálenosti ostění od krokve bylo nutné tuto tepelnou izolaci vrstvit. První vrstva izolace byla seříznuta do klínu tak, aby byla vyrovnána nerovnoběžnost krokve a ostění. Byla zajištěna přířezy latí KVH 40x60 mm podloženými tepelnou izolací Kooltherm K5 a připevněnými do krokve vruty s talířovou hlavou. Druhá vrstva PIR izolace byla vložena mezi tyto latě. V nadpraží i parapetu byl vložen PIR pouze jednovrstvě. Jedné vrstvy bylo použito také na krokvi mezi okny. I zde byla broušením desek vyrovnána nerovnoběžnost krokve a ostění oken. Středová krokev byla zateplena shora fenolickou pěnou vloženou mezi laťování. Na závěr byly všechny mezery vypěněny nízkoexpanzní PUR pěnou, jejíž přesahy byly po vytvrdnutí zaříznuty. Byly také přelepeny spoje a řezné hrany PIR desek páskou DEKTAPE REFLEX, i když toto opatření není nezbytné.

V další fázi byla aplikována parozábrana DEKFOL N AL 170 SPECIÁL na tuhý podklad z PIR desek. Její fixace byla zajišťována pomocí oboustranně lepicí pásky DEKTAPE PRO. Tato fáze byla poměrně komplikovaná. S ohledem na dnešní možnosti doporučujeme použít spíše lepidlo ve spreji na přichycení parozábrany DEKFINISH. Toto lepidlo umožňuje mimo jednoduché aplikace také opakovanou úpravu pozice přichycené parozábrany. Instalace parozábrany byla provedena celoplošně s následným vyříznutím otvorů pro střešní okna. Při vyřezávání otvorů byly vedeny vždy 4 šikmé řezy z rohů otvoru a jeden středový podélný řez. Úhly šikmých řezů je dobré přizpůsobit tomu, aby po zahnutí směrem k oknu pokryla parozábrana vždy celou plochu ostění a nebylo nutné doplňovat přířezy. Parozábrana ohnutá ke střešnímu oknu se napojila na systémový parotěsnicí límec parotěsnicí páskou. Je důležité si předem vyzkoušet použitelnost pásky. Některé typy pásek jsou totiž zejména v koutových detailech málo poddajné, popřípadě mají značnou tvarovou paměť, což velmi komplikuje trvale těsné spojení těchto míst. V nadpraží a parapetu byly doplněny přířezy parozábrany. Na obrázku č. 19 je vidět dokončená parotěsnicí vrstva včetně KVH latí kotvených do krokví přes parozábranu a PIR desku. Latě byly podlepeny páskou DEKTAPE kontra pro utěsnění perforací parozábrany.

Následovala montáž nosné konstrukce SDK podhledu. V ploše byly systémové profily kotveny do KVH latí přes přímé závěsy. Parozábrana byla perforována pouze na bocích otvorů, kde byly instalovány pomocné UD profily pro opláštění parapetní a nadpražní části. Tyto profily byly kotveny přes parozábranu do výše popsaných KVH latí fixující tepelnou izolaci na bocích okenních otvorů (Obr. 12 a 13). UD profily byly podlepeny páskou DEKTAPE KONTRA pro utěsnění perforace. Tento způsob montáže UD profilů byl zvolen z důvodu vyšší pevnosti opláštění parapetu a také tuhosti roštu v oblasti nadpraží střešních oken, kde tento rošt přecházel na rošt pro opláštění středové vaznice. Klasické řešení, kdy jsou UD profily připevněny až po opláštění ostění k tomuto ostění je možné a montážně jednodušší. Stejně tak je možné celý tento problém vyřešit systémovým ostěním ROTO, kdy tyto přídavné rošty v oblasti parapetu a ostění zcela odpadají.

Pro opláštění oblasti parapetu byly z důvodu vyšší mechanické odolnosti použity sádrovláknité desky Fermacell tl. 12,5 mm. Pro opláštění ostění, nadpraží a zbylých ploch podkroví byly použity SDK desky Rigips RF tl. 12,5 mm. Pro tmelení spár a vrutů byl použit tmel Rigips Rifino TOP. Na ochranu rohů byla zvolena páska Rigips Habito Flex. K její montáži však zatím nedošlo, protože celá rekonstrukce byla v této fázi pozastavena. Na fotkách níže je zachycen aktuální stav opláštění s přetmelenými spárami bez výztužných pásek, které ani po 2 letech od montáže nevykazují žádné trhliny.

Závěr

Způsob opracování střešního okna ve skladbě DEKROOF 17-A zachycený v tomto článku není zcela jistě jediným správným řešením. I přes drobné odchylky od typových detailů vystavených ve Stavební knihovně DEK jde však o velmi zdařilou montáž a my si jí tak dovolujeme prezentovat jako jakousi foto přílohu k typovým detailům DEK. Typové detaily, z nichž prezentované řešení vychází, jsou zobrazeny níže. Stáhnout tyto i jiné detaily je možné prostřednictvím Stavební knihovny DEK dostupné na následujícím odkazu: https://deksoft.eu/www/bimplugin nebo na webu www.dekpartner.cz.

Partneři programu