Název soutěže: DEKTALENT. Soutěž o nejlepší projekt studentů středních průmyslových škol stavebních.

Ročník soutěže: Pravidla platí pro soutěž zahájenou v srpnu 2023.

Vyhlašovatel soutěže: DEK a.s., IČ 27636801, sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11400 (dále jen „DEK“).

Partner soutěže: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, IČ 00216305, sídlem Veveří 331/95, 602 00 Brno (dále jen „FAST VUT").

Předmět a cíl soutěže: Společnost DEK a.s. ve spolupráci s FAST VUT vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 2887 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, veřejný příslib odměny vypsáním ceny za nejlepší projekt pro studenty aktuálního 3. ročníku středních průmyslových škol stavebních v České republice a vybraných středních průmyslových škol stavebních ve Slovenské republice.

Soutěž je rozdělena do dvou kol: školního a zemského.

Soutěž si klade za cíl zvýšení prestiže oboru, škol a profese vyučujícího.

Cílem školního kola je motivovat studenty k dalšímu studiu a prohloubení znalostí v oboru, k osobní invenci a k odevzdání kvalitního ročníkového projektu. 

Cílem zemského kola je vytvoření společné platformy, kde budou mít jednotlivé střední školy možnost vzájemně porovnat úroveň odevzdaných prací a výsledky svých studentů. Soutěž má ambici přispět ke zvýšení kvality výuky vytvořením konkurenčního prostředí mezi školami. A díky zpětné vazbě odborníků z akademického prostředí i stavební praxe zprostředkovat školám, vyučujícím a studentům nové poznatky a trendy z oboru.

Podmínky soutěže:

Zpracování návrhu školního (ročníkového) projektu pozemní stavby o minimálním rozsahu rodinného domu. Postupující projekty ze školního kola je možné dále dopracovat a upravovat až do termínu odevzdání projektů pro zemské kolo.

V případě, že soutěžící dále rozpracovává již existující projekt, je povinen v prezentačním tablu projektu a v prezentaci projektu pro zemské kolo uvést autora originálního projektu a respektovat autorský zákon.

Použití konstrukčního a materiálového řešení stavby není limitováno. Podmínkou je využití alespoň jedné skladby nebo systému ze Stavební knihovny DEK označené jejím Kódem produktu nebo Číslem technického standardu (“Číslo TS”).

Ve školním kole odevzdání práce včetně prezentačního tabla projektu vedoucímu ročníkové práce a současně vyhlašovateli soutěže sdílením přes cloudové úložiště BIM PLATFORMA s udělením oprávnění pro stahování dokumentů. Účet BIM PLATFORMA pro sdílení soutěžního projektu je: soutez@dek.cz. Název sdíleného projektu v BIM PLATFORMĚ musí být ve formátu: [IČ školy]-[příjmení a jméno vedoucího ročníkové práce]-[příjmení a jméno studenta]-[název projektu]. Např.: 60126698-Postránecký Viktor-Bohuslav Richard-Komunitní centrum Bohuslavka.

Ze školního do zemského kola postupuje z každé školy vítězný projekt.

V zemském kole odevzdání práce včetně prezentačního tabla projektu a včetně prezentace projektu vyhlašovateli a partnerovi soutěže sdílením přes cloudové úložiště BIM PLATFORMA s udělením oprávnění pro stahování dokumentů. Účet BIM PLATFORMA pro sdílení soutěžního projektu je: soutez@dek.cz a zároveň soutez.fast@vut.cz. Název sdíleného projektu v BIM PLATFORMĚ musí být ve formátu: [IČ školy]-[příjmení a jméno vedoucího ročníkové práce]-[příjmení a jméno studenta]-[název projektu].

Součástí zemského kola je prezentační den fakulty s doprovodným programem. Této akce se mohou zúčastnit všichni studenti, kteří byli oceněni ve školním kole a jejich pedagogové.

Termíny soutěže:

30. 8. 2023 vyhlášení soutěže;

do 30. 11. 2023 přihlašování škol do soutěže prostřednictvím vedoucího ročníkových prací;

do 20. 6. 2024 odevzdání projektů pro školní kolo soutěže (přesný termín vyhlásí studentům vedoucí ročníkových prací dle pravidel školy pro odevzdávání ročníkových projektů);

do 30. 6. 2024 vyhodnocení a vyhlášení oceněných projektů školního kola soutěže (přesný termín vyhlásí studentům vedoucí ročníkových prací po dohodě s místně příslušným Regionálním konzultačním technikem Atelieru DEK), nominace vítězného projektu ze školního kola do zemského kola soutěže;

do 31. 12. 2024 odevzdání nominovaných projektů pro zemské kolo soutěže (projekt, prezentační tablo projektu, prezentace projektu);

od 1. 1. 2025 vyhodnocení technické úrovně projektů zástupci FAST VUT;

únor 2025 autorské prezentace projektů v zemském kole soutěže, doprovodný program, závěrečné vyhodnocení a vyhlášení oceněných projektů zemského kola soutěže (konkrétní termín bude upřesněn do 31. 12. 2024 zveřejněním na webu soutěže).

Přihlášení do soutěže:

Soutěže se mohou účastnit studenti všech středních průmyslových škol stavebních v České republice a přizvané školy ze Slovenské republiky.

Školu a její studenty přihlašuje do soutěže vedoucí ročníkových prací e-mailem na adresu soutez@dek.cz do 30. 11. 2023. Do těla e-mailu se uvede IČ školy, počet studentů v ročníku, jméno a telefonní číslo vedoucího ročníkových prací. Soutěže se na základě této registrace mohou dobrovolně účastnit všichni studenti přihlášeného ročníku. vyhlašovatel soutěže zašle po doručení přihlášek na e-mail potvrzení o registraci školy a studentů do soutěže. Do soutěže budou zařazeny pouze školy a studenti, kteří splní veškeré podmínky a termíny soutěže tak, jak je uvedeno v těchto pravidlech.

Rozsah a formát soutěžní práce:

Zpracování v elektronické formě (pdf formát všech dokumentů: dokumentace, tablo, prezentace).

Dokumentace o minimálním rozsahu: půdorysy všech podlaží, svislý řez, pohledy, technická zpráva. Dokumentace musí obsahovat razítko s identifikačními údaji školy, vedoucího ročníkové práce a studenta.

Výhodou je rozšíření dokumentace např. o: vizualizace, výkresy vodorovných konstrukcí (základů, stropů, krovu, střechy), detaily, technické výpočty, cenovou kalkulaci, výpočet energetické náročnosti ad. 

Prezentace soutěžní práce:

Ve školním kole vytvoří soutěžící prezentační tablo projektu. Podmínkou je použití jednotného vzoru tabla o minimálním obsahu: název projektu, půdorys, řez, pohled, textový popis architektonického, konstrukčního a materiálového řešení objektu.

Výhodou je rozšíření obsahu prezentačního tabla např. o: vizualizaci, grafický štítek pENB, číselné údaje o stavbě ad.

Pro zemské kolo připraví soutěžící krátkou prezentaci projektu (typu elevator pitch) o délce maximálně 3 minut. Cílem je prezentovat popis, specifika a přednosti projektu odborné porotě. Parametry prezentace: pdf formát o poměru stran 16:9 na šířku. Délka prezentace bude měřena a po dosažení vyhrazeného času ukončena.

Složení odborné poroty:

Školní kolo soutěže

Minimálně jeden odborný vyučující zúčastněné školy (vedoucí ročníkové práce). Dále případně další vyučující téže školy nominovaní ředitelem školy a dále případně místně příslušný Regionální konzultační technik Atelieru DEK.

Zemské kolo soutěže

Minimálně tři odborní vyučující FAST VUT, případně další odborní vyučující FAST VUT nominovaní vedením fakulty a dále minimálně jeden zástupce DEK.

Kritéria hodnocení:

Vedoucí ročníkové práce a případně i přizvaný Regionální konzultační technik Atelieru DEK bude ve školním kole kontrolovat splnění podmínky využití alespoň jedné skladby nebo systému ze Stavební knihovny DEK označené jejím Kódem produktu nebo Číslem technického standardu (“Číslo TS”).

Odborná porota bude ve školním i zemském kole subjektivně hodnotit zejména originalitu stavebně technického řešení, prostorové a funkční řešení díla, technickou správnost, grafickou úroveň a rozsah zpracování dokumentace.

Odborná porota bude v zemském kole subjektivně hodnotit kvalitu projektu na základě osobní prezentace autora projektu.

Ceny:

Školní kolo soutěže

Za 1. místo 5 000 Kč, za 2. místo 2 500 Kč, za 3. místo 2 000 Kč, za 4. místo 1 500 Kč, za 5. místo 1 000 Kč, za organizaci školního kola soutěže a odborné vedení studentů pro jednoho zástupce školy (vedoucího ročníkových prací) 5 000 Kč.

Zemské kolo soutěže

Za 1. místo 30 000 Kč, za 2. místo 25 000 Kč, za 3. místo 20 000 Kč, za 4. místo 15 000 Kč, za 5. místo 10 000 Kč, za odborné vedení oceněného studenta vedoucímu ročníkové práce 10 000 Kč.

Vyhodnocení školního kola soutěže potvrdí škola v Protokolu vyhodnocení školního kola soutěže. Vyhodnocení zemského kola soutěže potvrdí partner v Protokolu vyhodnocení zemského kola soutěže. Protokoly vyhodnocení školního, resp. zemského kola soutěže odešle škola, resp. partner na e-mail soutez@dek.cz. Protokoly jsou podkladem pro odeslání odměn vyhlašovatelem soutěže.

Finanční odměnu zašle DEK oceněným studentům a vedoucím ročníkových prací na jejich bankovní účty do 60ti dnů od vyhlášení výsledků příslušného kola soutěže.

Každý oceněný student ve školním i zemském kole soutěže získá diplom.

Každý vedoucí ročníkové práce oceněného studenta v zemském kole získá diplom.

Každá škola oceněného studenta v zemském kole získá možnost navštívit výrobní závod skupiny DEK dle vlastního výběru pro třídu oceněného studenta. Aktuální nabídku na vyžádání škole sdělí místně příslušný Regionální konzultační technik Atelieru DEK.

DEK dále prohlašuje, že bezplatně poskytne kvalitní technickou podporu a profesionální softwarové vybavení z produkce skupiny DEK školám, vyučujícím a studentům za účelem výuky.

V případě porušení pravidel nebo podmínek soutěže si vyhlašovatel soutěže vyhrazuje právo na odebrání odměny.

Licence: Soutěžící zapojením do soutěže vyslovuje svůj souhlas s podmínkami a pravidly soutěže, prohlašuje, že přihlášený projekt je jeho autorským dílem nebo má souhlas k jeho dalšímu použití a dává k vymezenému použití (prezentace v tisku, prezentace na webech DEK a FAST VUT, prezentace na posterech) bezplatnou licenci vyhlašovateli soutěže (DEK) a partnerovi soutěže (FAST VUT).

GDPR: Soutěžící i vedoucí ročníkových prací zapojením do soutěže souhlasí s poskytnutím osobních údajů (jméno, příjmení, fotografie, datum narození, adresa, e-mailová adresa, u oceněných číslo účtu), které budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží. Osobní údaje jsou nutné pro organizaci soutěže a další případné následné zpracování takových údajů pro marketingové účely vyhlašovatele či partnera soutěže a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 5 let). Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoliv písemně u vyhlašovatele soutěže odvolat. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové adrese https://dekpartner.cz/obchodni-podminky.

Zrušení soutěže:

DEK si vyhrazuje právo tuto soutěž ze závažných důvodů kdykoliv odvolat. Např. pokud nebude možné ji dokončit z důvodů, které nastanou nezávisle na vůli vyhlašovatele soutěže a které nebude moci vyhlašovatel soutěže ovlivnit.

Sekretariát soutěže, kontakty:

Správa programu DEKPARTNER, Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 – Malešice, telefon: +420 731 421 952, e-mail: soutez@dek.cz.

Účet BIM PLATFORMA vyhlašovatele: soutez@dek.cz, účet BIM PLATFORMA partnera soutěže: soutez.fast@vut.cz.

Datum poslední editace oficiálních pravidel soutěže:

15. 7. 2024.