Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Vlhkostní poruchy staveb a aktivní systém pro jejich detekci

Zveřejněno: 12. 9. 2023
Ing. Petr Řehořka
DEK a.s., vedoucí technické podpory nákupu
Všechny články autora
Ing. Luboš Káně, Ph.D.
DEK a.s., technický ředitel
Všechny články autora

Nežádoucí voda ve stavbě představuje riziko vlhkostních poruch. Ty určitě snižují kvalitu užívání stavby. Na vlhké fleky, výkvěty nebo plíseň na povrchu konstrukcí se nikdo nechce dívat. Navíc prostory s plísní zapáchají a spóry plísní uvolněné do vzduchu jsou velkým zdravotním rizikem. Je zde ale ještě jeden problém, a to statický. Některé zdicí materiály po nasáknutí vodou výrazně ztrácejí svoji pevnost a v případě dřeva vlhkost vede k rychlému rozvoji organizmů, které způsobí dříve či později destrukci dřeva. Jedná se o vážný problém, proto se k vlhkostním poruchám dřevostaveb a jejich prevenci stále znovu vracíme.

Mezi nejčastější zdroje vody ve stavbě patří netěsná hydroizolace spodní stavby nebo střechy a poškození odpadního potrubí nebo potrubí s rozvody vody. V případě spodní stavby je třeba podotknout, že i nepodsklepený dům, který je na terén usazen nevhodně nízko, má hydroizolaci pod terénem. Také vypadlá hadice z pračky či špatně svedený kondenzát z technických zařízení jsou na žebříčku zdrojů nežádoucí vody poměrně vysoko.

Dřevostavby jsou velmi citlivé na nekontrolovaný výskyt vody v konstrukci. V článcích Problémy dřevostaveb spojené s poruchami instalací, Degradace stěn dřevostavby způsobená neudržovaným odvodněním střechy nebo Poškození podlahy a nosných stěn dřevostavby rodinného domu nás kolegové seznámili s různými případy poškození dřevostaveb vodou z různých zdrojů. Připojujeme ještě jeden z novějších případů. Jedná se také o rodinný dům a zdrojem vody byla prasklina v "sifonu" pod sprchovou vaničkou. Svislá prasklina byla maskována tvarem sifonu a navíc na straně odvrácené od revizních dvířek, takže byla bohužel odhalena až po demontáži vaničky. K tomu ještě se přidala nekvalita výstavby. Prostor pod sprchovou vaničkou a kolem ní totiž nebyl opatřen žádnou hydroizolací, která by dřevěnou konstrukci ochránila před vodou a podržela ji na sobě tak, aby byla šance ji při pohledu do revizních dvířek odhalit.

Signály, že není něco v pořádku, se v domě, který je nyní starý 12 let, objevovaly již delší dobu. Hůře se například dovíraly dveře ve vnitřních stěnách. K demontáži sprchové vaničky a opláštění spodku stěn sousedících s místností se sprchou, pračkou a WC majitel domu přistoupil ve chvíli, kdy u vstupu do spíže na stěně sousedící se zmíněnou sprchou objevil hnědé, po houbě páchnoucí skvrny na povrchu stěny (obr. 1). Při průzkumu byla demontována část podlahy a odstraněno opláštění vybraných vnitřních stěn. Co se objevilo, je patrné z fotografií na obr. 2 - 4. Bylo zjištěno rozsáhlé napadení dřevěných nosných konstrukcí v okolí koupelny dřevokaznými houbami. Bližší zkoumání odhalilo prasklinu v plastovém tělese odtoku ze sprchové vaničky. Touto malou prasklinou byla přiváděna voda do konstrukce podlahy sice po malých dávkách, za to však pravidelně při každém použití sprchy. Postupem času vzrostla vlhkost konstrukcí v těsné blízkosti sprchy a později také ve vzdálenějším okolí. Tím byly vytvořeny podmínky pro nastartování růstu plísní a dřevokazných hub. Únik vody a degradaci dřeva nebylo možné objevit včas. Rozsah poškození si vyžádal náročnou opravu zasažených konstrukcí v ceně několika set tisíc korun. Samotná oprava dřevěné konstrukce byla docela jednoduchá a přehledná (obr. 5), ale aby mohla proběhnout, bylo třeba demontovat množství navazujících konstrukcí (a s nimi i jejich finální povrchy) a před tím vystěhovat obyvatele do provizorního bydlení.

Na příkladech uvedených v předchozích i v tomto článku je vidět, že pokud není dřevěná konstrukce chráněna velmi účinnou hydroizolační vrstvou nebo není šance se o zdroji vody dozvědět včas, jsou následky působení vody na dřevěnou konstrukci fatální. Je třeba říci, že účinná hydroizolace by nejspíš ochránila dřevěnou konstrukci v počátku úniků vody, ale pokud by se na výskyt vody na hydroizolaci dlouho nepřišlo, stejně by se voda do dřeva dostala třeba difúzí vysoké vzdušné vlhkosti v zaplavených dutinách konstrukce nebo by prostě přetekla přes hydroizolaci. V článku se soustředíme na jedno z opatření, která umožní včas zjistit, že se ve stavbě vyskytl zdroj nežádoucí vody. V případě dřevostaveb slovo včas znamená s takovým předstihem, aby nedošlo k rozvoji biologického rozkladu dřeva.

Sledování vlhkosti ve stavbě s možností rychlého upozornění majitele na poruchu

Škodám a vysokým nákladům na opravy lze předejít instalací elektronického systému pro monitoring vlhkosti ve stavbě. V současné době je takovým vhodným systémem Senzomatic od společnosti MoistureGuard s.r.o. Jde o preventivní řešení, které zajištuje monitoring a včasnou detekci zvýšené vlhkosti a úniků vody. V budově jsou instalovány senzory teploty a vlhkosti, které v pravidelných intervalech odesílají naměřené údaje centrální jednotce umístěné v rozvaděči. Jednotka předává data přes internet na dispečink systému Senzomatic.

Senzory se instalují do míst, kde je vysoká pravděpodobnost výskytu vody v případě poruchy. Obvykle se senzory umístí na nejnižší body hydroizolace spodní stavby, dále pod hydroizolaci střechy (nejčastěji na parozábranu) a také na potenciálně ohrožené dřevěné konstrukce (např. zakládací práh nosné sloupkové konstrukce dřevostavby). Umístí se také tam, kde může dojít k poruše vodovodu nebo kanalizace (pod rozvody, pod sprchový kout apod.). Podkladem pro návrh systému jsou stavební výkresy budovy. Návrh provádí vyškolený technik. Výsledkem návrhu je volba typu senzorů a jejich rozmístění.

Systém je vhodné nainstalovat do stavby již ve fázi, kdy jsou zhotoveny obvodové stěny, stavba je zvenku uzavřena, ale spodní část konstrukce je stále přístupná pro instalaci senzorů. Centrální jednotka je připojená k elektřině a je vhodné i její připojení k internetu. Díky tomu může být stavba monitorována již během výstavby.

Senzory měří teplotu, vlhkost vzduchu a hmotnostní vlhkost materiálů sledovaných konstrukcí. Naměřené údaje odesílají kabelovým připojením do centrální jednotky, která je hromadně zasílá k analýze a vyhodnocení na dispečink Senzomatic. Monitoring probíhá nepřetržitě. Data jsou nejdříve vyhodnocena automaticky a při signalizaci problému jsou zkontrolována a zanalyzována odborným pracovníkem dispečinku Senzomatic. Pokud se potvrdí, že jde o vlhkostní poruchu stavby, zákazník je ihned informován. Zákazník si může vybrat ze dvou režimů monitoringu. Základní režim je monitoring Standard. V tomto režimu je zákazník o případné zvýšené vlhkosti informován prostřednictvím e-mailu. Pro náročnější zákazníky je určena služba monitoring Premium. Při zjištěné vlhkosti ve stavbě je zákazník kontaktován operátorem telefonicky. S informací o výskytu vlhkosti dostane zákazník také informace o pravděpodobné příčině a možnosti řešení.

Součásti monitorovacího systému

Centrální jednotka Senzomatic CU07

Základní součást systému je centrální jednotka. Ukládá naměřená data a v případě připojení k internetu je průběžně odesílá na servery Senzomatic.

Senzor Senzomatic MHT

Senzor MHT je určen k instalaci přímo na dřevěné konstrukce. Dlouhé vruty slouží jako elektrody pro měření vlhkosti dřeva odporovou metodou. Senzor měří hmotnostní vlhkost dřeva, vzdušnou vlhkost nad senzorem a vzdušnou vlhkost a teplotu ve vyvrtaném otvoru ve dřevě.

Senzor Senzomatic MHT-R

Senzor MHT-R je určen pro ploché střechy s podkladní konstrukcí z masivního dřeva (dřevěné panely, prkna, palubky). Umísťuje se vždy pod tepelnou izolaci na povrch parozábrany. Vruty slouží jako elektrody pro měření vlhkosti dřeva odporovou metodou. Senzor není vhodný v případě materiálů na bázi dřeva s velkým podílem lepidla (OSB desky, překližka apod.). Také není vhodný, pokud parozábrana obsahuje kovové vodivé vrstvy (hliníková vložka apod.). V těchto případech se používá senzor HT-R. Senzor MHT-R měří vlhkost dřeva, vzdušnou vlhkost a teplotu. K senzoru lze připojit záplavový kabel pro detekci kapalné vody ve střeše.

Senzor Senzomatic HT

Senzor HT je určen pro monitoring stavu vzduchu kdekoliv v budově nebo v exteriéru. Díky malým rozměrům je zvlášť vhodný pro umístění do dutin v konstrukcích. Měří relativní vzdušnou vlhkost a teplotu.

Senzor Senzomatic HT-R

Senzor HT-R je určen pro ploché střechy a umísťuje se vždy pod tepelnou izolaci, obvykle na povrch parozábrany nebo jiné nepropustné vrstvy. Měří relativní vzdušnou vlhkost a teplotu.

Senzor Senzomatic FHT-R

Senzor FHT-R je určen primárně na ploché střechy, a to bez ohledu na materiál stropní desky. Tento senzor na rozdíl od HT-R senzoru dokáže za pomoci záplavového kabelu pokrýt větší plochu střechy. Detekuje kapalnou vodu pomocí záplavového kabelu a měří vzdušnou vlhkost a teplotu.

Senzor Senzomatic FHT-I

Senzor FHT-I je vhodný pro instalaci do vnitřních prostor se zvýšeným nebezpečím zaplavení. Je určen zejména pro detekci zaplavení podlahy v interiéru (koupelny, technické místnosti, kuchyně). Zpravidla se umisťuje pod pračku, boiler nebo myčku. Detekuje kapalnou vodu po celé délce záplavového kabelu a měří vzdušnou vlhkost a teplotu.

Senzor Senzomatic FHT-C

Senzor FHT-C je určen pro instalaci do konstrukce těsně nad základovou desku a její hydroizolaci. Detekuje kapalnou vodu pomocí záplavového kabelu v konstrukci a měří vzdušnou vlhkost a teplotu.

Senzor Senzomatic BHT

Senzor BHT se umisťuje do utěsněných vrtaných otvorů ve stěnách (viz Obrázek 13).

Je určen k monitoringu vlhkosti a teploty ve zdivu z cihel, betonu nebo pórobetonu.

Senzor Senzomatic IAQ

Senzor IAQ se instaluje do pobytových místností. Měří kvalitu vzduchu v interiéru a relativní vzdušnou vlhkost a teplotu. Měří koncentraci CO2 a těkavých organických sloučenin ve vzduchu.

Závěr

Systém sledování vlhkosti lze použít na všech místech stavby, kde hrozí zasažení vodou a vlhkostí. Nejčastější aplikací je monitoring dřevostaveb, zejména jejich částí, kde je dřevěná nosná konstrukce v kontaktu se základy. Velký přínos může mít také použití monitorovacího systému v plochých střechách. Tak lze předejít nejen poškození nosné konstrukce střechy, ale také konstrukcí a vybavení umístěného pod střechou. V zahraničí nachází systém uplatnění nejen v rodinných domech, ale například také ve vícepodlažních obytných nebo administrativních budovách řešených jako dřevostavby. Při včasném zjištění úniku vody nebo pronikání vody do konstrukcí z okolního prostředí lze rychle najít a odstranit příčinu a předejít tak rozsáhlým škodám.

Partneři programu